Tag Archives: รีไฟแนนซ์

อยากรีไฟแนนซ์

การรีไฟแนนซ์รถยนต์  ควรทำความเข้าใจเสียก่อนว่า รีไฟแนนซ์รถยนต์  เป็นการขอสินเชื่อรถยนต์หรือเรียกอีกอย่างว่า  เช่าซื้อรถยนต์กับสถาบันการเงิน โดยสถาบันการงินเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อ คำว่าเช่า-ซื้อเป็นการขายรถยนต์ให้กับทางสถาบันการเงิน คือ เดิมคุณเป็นผู้ถือกรรมสิทธิรถยนต์ ต้องการรีไฟแนนซ์รถขอสินเชื่อรถอนุมัติ  ก็คือขายรถยนต์ให้กับทางสถาบันการเงิน โดยการโอนสิทธิ์จากคุณ  ไปให้กับทางสถาบันการเงิน และตัวคุณเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมก็จะกลายเป็นผู้ครอบครองรถยนต์ เมื่อผ่อนครบตามสัญญาเช่าซื้อเรียบร้อยแล้ว ทางสถาบันการเงินก็จะทำการโอนกรรมสิทธิ์คืนให้ดังเดิม การรีไฟแนนซ์รถนั้น  ทางสถาบันการเงินจะรับรถยนต์ที่ปลอดภาระผ่อน แต่ถ้าผ่อนรถอยู่สถาบันการเงินอยู่จะต้องทำการปิดภาระรถยนต์ให้เรียบร้อย  เมื่อขอสินเชื่อรถอนุมัติผ่าน  เมื่อได้เล่มทะเบียนรถมาทำการโอนเข้ากับสถาบันการเงินที่ยื่นเรื่องรีไฟแนนซ์รถยนต์ รีไฟแนนซ์รถ – รีไฟแนนซ์รถ  จะต้องมีภาระดอกเบี้ยไฟแนนซ์รถมือสอง  ถ้าไม่ต้องการรับภาระดอกเบี้ยมากเกินไปควรเลือกขอสินเชื่อรถ  ในวงเงินเพียงพอต่อความต้องการ – ดอกเบี้ยการรีไฟแนนซ์รถนั้น อายุการใช้ของรถยนต์มีผลต่อดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์รถ  รถปีใหม่ๆดอกเบี้ยจะถูกกว่ารถปีต่ำ – สำหรับรถยนต์ที่มีการผ่อนชำระอยู่ ยังผ่อนค่างวดรถยนต์ไม่หมดและต้องการรีไฟแนนซ์รถใหม่ ต้องเข้าใจว่ามีภาระดอกเบี้ย2ครั้ง – รถยนต์ที่ผ่อนอยู่  สามารถรีไฟแนนซ์ได้ แต่ต้องดูถึงความต้องการใช้เงินสดว่าเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ เช่น … Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged | Leave a comment