Tag Archives: ดอกเบี้ยไฟแนนซ์รถมือสอง

ดอกเบี้ยไฟแนนซ์รถมือสอง เรื่องน่ารู้

ดอกเบี้ยไฟแนนซ์รถมือสอง  เป็นผลประโยชน์ของทางสถาบันการเงิน  ที่เรียกเก็บจากการปล่อยกู้สินเชื่อรถมือสองถือว่าเป็นรายได้ช่องทางหนึ่งของสถาบันการเงิน โดยอัตราดอกเบี้ยไฟแนนซ์รถมือสองจะเริ่มต้นใกล้เคียงกับรถใหม่ป้ายแดง (ณ ตอนนี้ปี 2555 ดอกเบี้ยไฟแนนซ์รถมือสองเริ่มต้นประมาณ 3 % ต่อปี) ในกรณีของรถมือสองที่ยื่นขอสินเชื่อรถมือสองนั้นยิ่งมีอายุการใช้งานที่มากขึ้น  จะถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยไฟแนนซ์รถมือสองมากขึ้นตามอายุการใช้งานที่มากขึ้น ด้วยเหตุผลที่ว่ารถยนต์มีค่าความเสื่อมราคารถยนต์อยู่ ยิ่งรถยนต์มีอายุมากขึ้นค่าเสื่อมรถยนต์ก็จะลดน้อยลงทุกปี  และลดลงเรื่อยๆจนไม่มีค่าเสื่อมราคารถยนต์จนกลายเป็นราคาซากรถยนต์ ส่วนใหญ่อัตราดอกเบี้ยไฟแนนซ์รถมือสองในช่วงระยะเวลาที่ขอกู้ในช่วง ปีที่ 1-3 จะใช้อัตราดอกเบี้ยไฟแนนซ์รถมือสองในอัตราเดียว  ถ้าคุณเลือกระยะเวลาไม่เกิน  3 ปี แต่ถ้าคุณต้องการผ่อนสินเชื่อในระยะเวลา 4 ปี ทางสถาบันการเงินจะเรียกเก็บดอกเบี้ยไฟแนนซ์รถมือสองคนละอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่ผ่อน 3 ปี โดยระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นทุกปีนั้น  อัตราดอกเบี้ยไฟแนนซ์รถมือสองจะบวกเพิ่มเข้าไปตั้งแต่ 0.1% ถึง 1.5% ต่อปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางสถาบันการเงินแต่ละแห่งเป็นผู้ำกำหนด ตัวอย่างอัตราดอกเบี้ย รถปี2011     รถปี2005     รถปี2000 … Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged , | Leave a comment