เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับบุคคลธรรมดา

 • 1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • 2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • 3. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • 4. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
 • 5. แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
 • 6. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
 • 7. เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง

สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล

 • 1. หนังสือรับรองบริษัท (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
 • 2. ภพ.20
 • 3. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนามของบริษัทจำกัด (มหาชน)
 • 4. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของบริษัทจำกัด
 • 5. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
 • 6. งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
 • 7. รายงานการประชุม “แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ” (ต้นฉบับลงนาม โดยกรรมการบริษัท/หุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนฯ)
 • 8. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทจำกัด (มหาชน) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

Comments are closed.